skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและพัฒนา ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิด “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) ด้วยแนวคิด “พัฒนา” อย่างต่อเนื่องในแนวทาง “บูรณาการ” โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่นำพาท้องถิ่นตนไปสู่ Green Society ประชาชนอยู่ดีกินดีมีการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบถึงความก้าวหน้า และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของตน จาก Smart Province สู่ Smart Thailand
 3. เพื่อเป็นเวทีให้บุคคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนา และบริหารจัดการท้องถิ่น ในยุคดิจิทัล ด้วยการผนวกนวัตกรรม ให้เหมาะสมกับบริบทแห่งท้องถิ่นของตน

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2563

สถานที่การจัดงาน

อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่ การจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยที่รากฐาน และนับตั้งแต่กระแสของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในช่วง พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการ นอกจากนั้นด้วยบริบทใหม่ของประเทศและสถานการณ์โลกได้กลายเป็นภาวะคุกคามและความท้าทายใหม่ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายใต้บริบทเหล่านี้ผู้นำและบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคสังคมโลก Digital Economy บนพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ Digital & Innovation for Green Society ตามกระแสหลักสากลในบริบทประเทศไทย พร้อมด้วยการปรับระบบคิดให้ทันต่อพัฒนาการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งคือหัวใจ เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัลตามมาตรฐานสากลอันเป็นจุดมุ่งหมายเชิงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่สังคมยั่งยืน Smart City

 • บุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ทราบถึงประโยชน์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และ ดิจิทัลอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างเหมาะสม และ ยั่งยืน
 • กระตุ้น สร้างความตระหนัก และตื่นตัว ว่าการบริหารจัดการ และพัฒนาท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ความเป็นท้องถิ่นที่มีการพัฒนาอย่างเท่าถึง เท่าเทียม และอย่างยั่งยืนนั้นนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวด และสอดคล้องกับ นโยบายการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วย Thailand 4.0
 • ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบ และเข้าใจ วิสัยทัศน์ นโยบายการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วย นโยบาย Smart City and Thailand 4.0 พร้อมประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 1. ประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ ที่เรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสนใจและเตรียมพร้อมรองรับ เช่น สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โลกในยุคดิจิทัล และ Innovation for Green Society
 2. ประเด็นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันและประยุกต์ใช้นวัตกรรม และ ดิจิทัล เพื่อบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ความเจริญ
 3. ประเด็นในการตระหนักถึงการพัฒนาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมทั่วประเทศ ด้วยแนวคิด Smart City for Thailand 4.0 เพื่อเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกในอนาคตอันใกล้นี้
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
 • การชมนิทรรศการในส่วนแสดงนวัตกรรม และดิจิทัลเทคโนโลยี

เอกสารดาวน์โหลด

แบบลงทะเบียน Thailand Local Government Summit 2020
กำหนดการสัมมนาวิชาการ Thailand Local Government Summit 2020
ปาฐกถา 1 Reforming Local Government with Digital Transformative Thinking
ปาฐกถา 2 UN Local Government Index Guideline _ Reflection for Thailand
ปาฐกถา 4 The Future of Open Data and AI What Do People Want
ปาฐกถา 5 Breaking Barriers to Local Government Innovation
เสวนา 1 คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
เสวนา 1 คุณอุษามาศ ร่วมใจ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง
เสวนา 2 เสวนา 2 คุณกนกวรรณ มาป้อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
เสวนา2 คุณประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
Phuket Smart City
Building a Smart Local Government with GIS

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคา 7,900 บาท และค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชําระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ,Tanya@absolutealliances.com
ชําระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

 • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงก่อนวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

สนับสนุนการจัดงานโดย

 • สถาบันพระปกเกล้า ***
 • กรุงเทพมหานคร ***
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ***
 • สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ***
  (***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top