skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีนำพาอุตสาหกรรมวิศวกรรมความเที่ยงตรงไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์3 มิติหุ่นยนต์ไอโอทีเลเซอร์และวัตถุดิบขั้นสูงในการผลิต
 2. เป็นเวทีในการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมขีดความสามารถในการใช้งานระบบหุ่นยนต์
 3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านโลจิกส์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาแรงงาน
 4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารผ่านการสร้างคลัสเตอร์การวิจัยและพัฒนาขึ้นมา และเพิ่มระดับผลิตภาพกระบวนการออโตเมชัน

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2563

สถานที่การจัดงาน

อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ปัจจุบันนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคโรโบติกส์และระบบอัตโนมัติที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์การพัฒนาด้านหุ่นยนต์หรือโรโบติกส์พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากแขนกลที่เราคุ้นตาในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมรถยนต์กลายเป็นของตกยุคทันทีในทันทีเมื่อแขนกลรุ่นใหม่ไม่ได้มีความสามารถแค่ทำงานหยิบจับตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ แต่เป็นแขนกลฝังระบบเอไอ AIArtificial Intelligence ที่สามารถคิดหาช่องทางในการทำงานและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง ไม่ต่างกับการทำงานของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ทางโรงงานก็มีการนำเอาเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นแขนกลหนัก เข้ามาทำงานแทนตำแหน่งงานต่าง ๆ ในโรงงานที่ต้องใช้ความแม่นยำ รวดเร็ว และเพิ่มกำลังการผลิต ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะสภาวะการณ์เศรษฐกิจ การพัฒนาของเทคโนโลยีสภาพสังคมและการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องแข่งขันมากขึ้นเจ้าของธุรกิจจึงต้องหาวิธีลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเอานวัตกรรมโรโบติกส์และระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น ไม่เพียงแค่การทำงานในโรงงานผลิต แต่ภายในองค์กรบริษัทในทุกกลุ่มธุรกิจ ก็มีการนำเอามาใช้มากขึ้นเช่นกัน การพัฒนาและประยุกต์ด้าน IoT Internet of Things จะเป็นแนวโน้มแห่งโลกอนาคต ซึ่งอุปกรณ์การใช้งานแทบทุกชนิดจะมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและมีระบบเอไอเข้ามาช่วยดูแล

ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวโน้มดิจิทัลเทคโนโลยีของโลกที่กำลังมุ่งหน้าไป ทำอย่างไรที่จะให้การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และหากเป็นไปได้ควรจะมีการสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นผลิตนวัตกรรมเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ จึงมีดำริในการดำเนินโครงการ Robotics Summit โดยหวังว่าโครงการนี้จะทำให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวกับกระแสเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปใช้และร่วมมือกันผลิตบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมารองรับกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เทียบเท่ากับนานาประเทศ เกิดความร่วมมือและพัฒนาทั้งจากรัฐภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดการต่อยอดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต

 • ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง และอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ในการเดินหน้าการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เกิดแนวคิดในการร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทักษะที่สำคัญ และเพื่อสนองรับแนวโน้มเทคโนโลยีอนาคตโลก
 • เพิ่มระดับผลิตภาพของทุกอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพของแรงงานทั้งเชิงเทคนิคและเชิงเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม
 • ส่งเสริมให้การใช้งานดิจิทัล เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้น ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคา 7,900 บาท และค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชําระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ,Tanya@absolutealliances.com
ชําระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

 • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงก่อนวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

สนับสนุนการจัดงานโดย

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ***
  (***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top