skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 1. สร้างความตระหนัก และความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความสำคัญของการให้ การเก็บรักษา การประมวลผล การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติในระดับสากล และกฎหมายประเทศไทย Data Privacy
 2. เป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติ คำแนะนำ และกรณีศึกษาต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล Data Security ที่เหมาะสม
 3. เป็นเวทีในการระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ในการเดินหน้า Data Privacy & Security
 4. เป็นเวทีแสดงนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี และแนวโน้มอนาคตสำหรับการทำ Data Privacy & Security ขององค์กร ให้ได้ศักยภาพของข้อมูลเต็มที่ อย่างถูกกฎหมาย และมีธรรมมาภิบาล

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2563

สถานที่การจัดงาน

อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เมื่อข้อมูลกลายเป็นหัวใจของธุรกิจและภาครัฐ การปกป้องข้อมูลก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะในการทำ Digital Transformation ทั้งในระดับองค์กรหรือในระดับภาครัฐก็ตาม สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั้นก็คือ การเกิดขึ้นของข้อมูลปริมาณมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาโดยอัตโนมัติจากระบบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น IoTs Device, Sensor และอื่น ๆ หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการป้องกันข้อมูลหรือโต้ตอบกับเหล่าผู้ใช้งาน ลูกค้า ประชาชน เพื่อให้องค์กรหรือภาครัฐสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลและสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่ดีขึ้นหรือใช้ในการตัดสินใจให้แม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานหรือยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้นก็ตาม เมื่อนิยามของ Data กลายเป็น asset ที่สำคัญ และการต้องมี Data Protection เป็นกระแสที่ตื่นตัวกันทั่วโลก จนหลายประเทศในโลกนี้มีกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมให้เป็นมาตรฐาน และงานวิจัยหลายแห่งในโลกทำให้เราทราบว่า ในหลายองค์กรทั่วโลกไม่ทราบภาระหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงไม่ทราบหรือตระหนักถึงขั้นตอน กระบวนการ และไม่สามารถเลือกใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลที่ตามมาก็คือ หากไม่ใช่ละเมิดไปเลย ก็มักจะเป็นการตื่นกลัวกฎหมาย จนสูญเสียโอกาสในการสร้างศักยภาพเต็มที่จากข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนองค์กร และประเทศ ทั้งในมิติของเศรษฐกิจและสังคม ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการสร้างความตระหนักรู้ถึงความจำเป็น ความเข้าใจ ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง แต่ยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Digital Transformation จึงได้ดำริจัดงาน Privacy & Security Summit 2020

 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

20 กระทรวง, 75 รัฐวิสาหกิจ, 39 องค์การมหาชน

 • ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกระทรวง/รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
 • ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกรม/ทบวงและสำนักงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายต่าง ๆ
 • วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์/ผู้ชำนาญการระบบ
 • นักวิชาการชำนาญการด้านต่าง ๆ
 • เจ้าหน้าที่ในกระทรวง/ทบวง/กรม/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
 • ผู้บริหารระดับสูง ระดับ C-Suites (CEO,CMO, CTO, COO, CDO) และระดับผู้อำนวยการ Director (Marketing, IT, HR)
 • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกำลังหลักในการ พัฒนาประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ใน 12-SCurve Industries
 • ผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์, บริษัทเอกชน ที่สนใจ

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคา 7,900 บาท และค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชําระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ,Tanya@absolutealliances.com
ชําระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

 • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงก่อนวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

สนับสนุนการจัดงานโดย

 • สถาบันพระปกเกล้า ***
 • กรุงเทพมหานคร ***
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ***
 • สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ***
  (***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top