skip to Main Content

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
 2. เป็นเวทีในการระดมสมอง เสวนา หาแนวทางในการร่วมกันพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล
 3. เพื่อผนวกการใช้ดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกำลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ
 4. เพื่อเป็นเวทีนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2563

สถานที่การจัดงาน

อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอื้ออำนวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาในทุก ๆด้านของประเทศ ดังนั้น ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการขยายขีดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคมสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่อนาคตการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง High Income Country สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) พร้อมสนับสนุนการปรับโครงสร้างประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการสร้างและสนับสนุนให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานรากที่สำคัญต่อกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทย สนับสนุนการทำธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และยกระดับการให้บริการของภาครัฐ จึงได้ดำริการจัดงาน eLogistics Summit เพื่อผนวกรวมทุกองคาพยพของการปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ไทย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่อนาคต และ Thailand 4.0 วิสัยทัศน์ “ยกระดับความสามารถของระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”

“ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในตลาดต่างประเทศ และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น”

 1. Logistics supergrid
 2. Big data is the new logistics tool
 3. Living up to customer expectations
 4. Stop moving goods—start printing
 5. Logistics automation
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
 • การชมนิทรรศการในส่วนแสดงนวัตกรรม และ ดิจิทัลเทคโนโลยี
 • กิจกรรม Focus Group การประชุมผู้บริหาร แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่สำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย

CEO / CIO / CTO, หัวหน้าฝ่ายขนส่ง, หัวหน้าซัพพลายเชน, หัวหน้าโรงงาน, วิศวกร, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม

 • Foods & Beverage
 • Retail
 • Personal Care
 • Automotive
 • Electronic
 • eCommerce
 • Transportation/Packaging/Warehouse/Loading+ Government/State Enterprise and Public Agency

เอกสารดาวน์โหลด

แบบลงทะเบียน eLogistics Summit 2020
กำหนดการสัมมนาวิชาการ eLogistics Summit 2020
Debate Panel คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ปาฐกถา 1 คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ปาฐกถา 2 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปาฐกถา 3 คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
ปาฐกถา 3 รศ. ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปาฐกถา 3 รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (ศูนย์ LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปาฐกถา 4 ดร.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์อบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม Licensed Partner ของ ITCWTOUN
ปาฐกถา 6 คุณมงคล สมหมายไชยา รักษาการผู้จัดการแผนกบริการวัสดุ และคุณอัศวิน พูลศิริ เจ้าหน้าที่อาวุโส โลจิสติกส์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เสวนา 2 คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เสวนา 2 รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม
เสวนา 2.1 คุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เสวนา1 คุณณัฐพล เดชวิทักษ์ กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TCC Digital Platform สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เสวนา1 คุณเตชะ บุณยะชัย รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
เสวนา2 คุณโอมิกา บุญกัน รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ1 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคา 7,900 บาท และค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีชําระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชําระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ,Tanya@absolutealliances.com
ชําระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

 • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงก่อนวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา)

ร่วมจัดโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

สนับสนุนการจัดงานโดย

 • กระทรวงพาณิชย์ ***
 • สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***
 • สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ***
  (***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 ต่อ 221, 222, 223 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com

Back To Top